Search form

Juan 7:33

33Atin ménbéréh i Jesuse dob de étéw mano, “Endaén mérugay i kébati guwe dob begome non séfuleu mangéy dob Tuluse séménugu Begén.