Search form

Juan 7:4

4Amuk i étéwe méuyot mébangtug, énda bunéyé noy de rigoné no. Amuk gérigono moy de mékégaif, rigoné mo dob adafay médoowe étéw.”