Search form

Juan 7:40

40Médooy de étéw énggégélingo de, ménbéréh ro maro, “Tintu Beeney sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, sani sarigone ongot-ongoté tom.”