Search form

Juan 7:49

49I de munur dob Beene, beroy de gérifantad étéw saén, sani énda gétiga roy kitab tome. Mélaw kukuméy Tuluse bero.”