Search form

Juan 7:52

52Séménumbul ro maro, “Aw tidéw go so Galilea? Basa moy Ménsulate Kébéréh i Tuluse, inok gétiga mo énda i sarigoy Tuluse tidéw Galilea.”