Search form

Juan 8:15

15Kukumé kom i énggito gome saén non do kéilawan gom saén. Endob i Begéne, énda kémukumu.