Search form

Juan 8:25

25Atin ménénginsa ro maro, “Ati mélaw i Beeme ni?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Tidéw bé féganaye de séna bé kétoro guwe, nuret gun begom ké ati Begéne.