Search form

Juan 8:42

42Atin bénréh Jesuse bero mano, “Amuk toow fo Abay gom i Tuluse, méimu gom damén Begén, non tidéwu dob Tuluse. Enda ménangéyu dini dob kagéne aturan, éndob Tulusey séménugue Begén.