Search form

Juan 8:44

44Satanas i abay gome atin rigoné kom i kétayay Satanase. Méméléhu étéw tidéw féganay brab tugién non énda i toow dob beene. Atin amuk témugi, rigoné no say adat ne non beeney bebe i kéluhanay tugiéne.