Search form

Juan 8:49

49Séménumbul i Jesuse mano, “Békénu sénaitanan. I toowe, basana kuy Abay guwe éndob énda basana kom Begén.