Search form

Juan 8:52

52Atin ménbéréh i de Judio maro, “Béleewe ni gétiga keyén sénaitanan go. I Abrahame ménléhu, brab do sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, ménléhu ro so. Endob bénréhém i modore bé kétoro me énda méléhuén.