Search form

Juan 8:53

53Aw toow go na fo gérotor bé Abrahame katufua key? Ménléhu i Abrahame brab de sénarigoy Tuluse so. Ati kéfégitung me bé Beeme?”