Search form

Juan 8:54

54Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk bantugé kuy lowoh guwe so, énda i lanték i bantuga kuwe. Endob i Abay guwe Tulus, Been i mirayane Begén bantugan. Béréhé kom féngadafé kom i Tuluse.