Search form

Juan 8:6

6Fénénginsa ro dob Jesusey ni inok tukawa ro saén i Beene inok amuk békén damén katabuwan i késumbul ne, wén i funa ro témbo de.

Endob ménkudung-kudung i Jesuse brab séménulat dob fantade bé tuko ténoro ne.