Search form

Juan 9

Nuwa Jesusey langaféne

1Atin amun ménagéw i Jesuse, énggito noy ségétéwe lagéy langafén tidéw fanay kéumahén. 2Atin i de kuyug Jesus ménénginsa ro maro, “Maistéro, ati funa nuwe ménumah langafén? Non bé sala ne loo ké sala i de lukésén?”

3Atin séménumbul i Jesuse mano, “Békén sabaf bé sala ne taloo no sala i de lukésén. Endob i funa nuwe langafén inok giton i barakat i Tuluse mérigo dob beene. 4Fatut rigoné tom i fégalbék i Tuluse séménugu Begén, lokut fuweh séna. Gégumah i kélungonone, bé béno éndaén i ségétéw gégalbék. 5Amun diniwu dob duniyae, maak géfékaya non Begén i Soloe réméndaw dob kéilawane.”

6Amun énggilid i Jesuse émbéréh, déménura dob fantade brab fénlémbuwekén i sébuwane bé dura ne. Tidéw béno, dénuletén dob de motoy ni lagéy langafén. 7Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Ay go dob kérigéwe féndawét Siloam, brab furauf go diyo.” (I atag i Siloame “sénugu”.) Mélaw ménagéw i langaféne ni brab rénigo noy férigowe de. Atin amun ménséfule, énggégitonén.

8Tidéw béno, i de dumo ro ségédét lawi brab de étéw énggégito de mongot limus, ménséfénginsa ro maro, “Aw békén ba beeney étéwe déménoyun mésar mongot limus?”

9Atin séménumbul i de dumo de maro, “Been bay nan.” Endob bang i de dumo de, “Békén been i nan, ségiléw ro sa keey falas.”

Tidéw béno, i ni lagéy ménbéréh mano, “Begén bay no étéw langafén bé gétaho.”

10Atin ménénginsa ro maro, “Sedek énggégito gon béleewe?”

11Atin séménumbul i ni lagéy mano, “I lagéye féndawét Jesus, fénlémbuwekén i sébuwane atin dénuletén dob de moto gu. Atin sénuguén begén mangéy mérauf dob Siloam. Tidéw béno, ménagéwu brab ménuraufu, atin sonom béno énggégitowun.”

12Atin ménénginsa ro maro, “Hon i gonoy nan de lagéy béleewe ni?”

Endob séménumbul mano, “Enda gétiga ku de.”

13Tidéw béno, nuwit roy ni lagéy éndaén langaféno mangéy dob de Fariseo. 14Gai kétérén i kéfélémbuwek Jesuse bé sébuwane brab kéuwa ne bé motoy ni lagéy. 15Fénénginsaay de Fariseo ké ati kéfingé-fingé i kégégito nuwe. Atin séménumbul i ni lagéy mano, “I Jesuse, fénlémbuwekén i sébuwane brab dénuletén dob de moto gu. Tidéw béno ménuraufu, atin sonom béno énggégitowu.”

16Tidéw béno, i de dumo do Fariseo ménbéréh ro maro, “I Jesuse békén tidéw dob Tuluse non énda modorén bé ménbéréhe dob kitabé bé énda fakay i gémalbéke ké gai kétérén.” Endob i de dumo de ménbéréh ro maro, “Amuk i Jesuse ségétéw ménsala, énda fo gérigo no bé mékégaife.” Mélaw énda géséodor i de antaf fédéw ro.

17Mélaw ménénginsa man i de Fariseo dob lagéye ni maro, “Ati karang me bé Jesuse ni étéw, non énggéféadi-adino no kun i de moto mo?”

Atin séménumbul i ni lagéy mano, “Beeney sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.”

18Endob i de odoroy de Judio énda fo munur ro de ké langafén i ni lagéy tidéw bé do gétah, mélaw féntawag roy de lukésén. 19Atin fénénginsaa ro bero maro, “Aw nga gom i ni? Aw langafén ba tidéw fanay kéumahén? Sedek énggégitonén béleewe ni?”

20Séménumbul i de lukésén maro, “Gétiga key beeney nga geye brab langafén tidéw fanay kéumahén. 21Endob énda énggétiga key de ké ati kéfingé-fingé i kégégito nuwe béleewe, taloo no ati ménuwae de. Endob fénginsaa kom i beene, non métuwanén san brab been i sémumbulone begom.” 22Ménbéréh i boh ne brab idéng ne loo bé ni non mégilak ro bé de odoroy de Judio. Non sénfagayunoy de odoron éndaén féahurén dob de lawi féngadafan i étéwe ké béréhé noy Jesusey Kristowe tidéw dob Tuluse. 23Been i niy funay boh i ni lagéy brab idéng ne séménumbul maro, “Métuwanén i nga geye, been i fénginsaa kome.”

24Mélaw i de Fariseo féntawag ron man i lagéye ni éndaén langaféno brab ménbéréh ro maro, “Béréhém i toowe dob adafay Tuluse. Gétiga key i Jesuse ni ségétéw ménsala.”

25Mélaw séménumbul mano, “Enda gétiga ku de ké i Jesuse wén i salaén loo ké énda. Ni saén i kagéne gétigan, bé gétaho langafénu éndob béleewe énggégitowun.”

26Fénénginsaa ron man maro, “Ati rénigo nuwe dob beeme? Ati kéfingé-fingé i kéféadi-adi nuwe bé de moto mo?”

27Séménumbul mano, “Bénréh gun begom, éndob énda fo fégélingoé kom de. Sede méuyot gom de man mégélingo ségule? Aw méuyot gom de ké waléy gom do kuyugén so?”

28Tidéw béno, fénéngiras ro, brab bénrého ro maro, “Beem say kuyugén. Endob i begeye kuyug Moises gey. 29Gétiga key ménsébéréh i Tuluse bé Moisese bé do gétah. Endob i ni étéw, énda gétiga key de ké hon i kétidéw ne de.”

30Séménumbul i ni lagéy mano, “Toow fo mékégaif i nan. Enda gétiga kom wayoy tidéwo nuwe de, éndob fén-adi-adi noy de moto gu. 31Gétiga tom i Tuluse, énda fégélingoé noy de ménsala. Endob fégélingoé noy de étéw méngintulus, rémigo bé kétaya nuwe. 32Tidéw féganay kélimbag bé duniyae ni énda sénay ségétéw géféadi-adi ségétéw langafén tidéw fanay kéumahén inok waléy gégito. 33Mélaw i Jesuse, amuk békén tidéw dob Tuluse, énda gérigono no de.”

34Tidéw béno, ménkérit ro brab séménumbul ro maro, “I beeme fénggénga go toow fo ménsala, sedek beeme nay témoroe begey?” Tidéw béno éndaén, fénrahur ro de dob lawie féngadafan.

35Amun énggélingoo Jesusey kénrigo ruwe bé ni lagéy, ménangéy dob beene. Amun énggito no, ménsébéréh i Jesuse de mano, “Aw munur go bé Nga i Kéilawane?”

36Séménumbul i ni lagéy mano, “Maistéro, béréhém begén ké ati no étéw inok géunuru de.”

37Séménumbul i Jesuse mano, “Enggito mon, non Been i Begéne sébéréh beem.”

38Tidéw béno, ménbéréh i ni lagéy mano, “Kadnan, munuru Beem.” Atin fénéngadafén i Jesuse.

39Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Kékukum i funa kuwe ménangéy dob duniyae ni. I Begéne maak solo i de maak langafén inok waléy ro gégito amuk munur ro Begén. Atin i de gégito, sani de gétigan étéw, waléy ro maak langafén amuk énda munur ro Begén.”

40Wén i de Fariseo énggégélingo bé kébéréh Jesuse, atin ménénginsa ro maro, “Sede? Aw do langafén gey so?”

41Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk maak do langafén gom, énda damén i sala gom, éndob béleewe ni makom ké do gégito gomén, non makom ké toow gomén gétigan. Been i nan i funa nuwe i de sala gom énda mékédano.”