Search form

Juan 9:11

11Atin séménumbul i ni lagéy mano, “I lagéye féndawét Jesus, fénlémbuwekén i sébuwane atin dénuletén dob de moto gu. Atin sénuguén begén mangéy mérauf dob Siloam. Tidéw béno, ménagéwu brab ménuraufu, atin sonom béno énggégitowun.”