Search form

Juan 9:16

16Tidéw béno, i de dumo do Fariseo ménbéréh ro maro, “I Jesuse békén tidéw dob Tuluse non énda modorén bé ménbéréhe dob kitabé bé énda fakay i gémalbéke ké gai kétérén.” Endob i de dumo de ménbéréh ro maro, “Amuk i Jesuse ségétéw ménsala, énda fo gérigo no bé mékégaife.” Mélaw énda géséodor i de antaf fédéw ro.