Search form

Juan 9:17

17Mélaw ménénginsa man i de Fariseo dob lagéye ni maro, “Ati karang me bé Jesuse ni étéw, non énggéféadi-adino no kun i de moto mo?”

Atin séménumbul i ni lagéy mano, “Beeney sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.”