Search form

Juan 9:2

2Atin i de kuyug Jesus ménénginsa ro maro, “Maistéro, ati funa nuwe ménumah langafén? Non bé sala ne loo ké sala i de lukésén?”