Search form

Juan 9:25

25Mélaw séménumbul mano, “Enda gétiga ku de ké i Jesuse wén i salaén loo ké énda. Ni saén i kagéne gétigan, bé gétaho langafénu éndob béleewe énggégitowun.”