Search form

Juan 9:3

3Atin séménumbul i Jesuse mano, “Békén sabaf bé sala ne taloo no sala i de lukésén. Endob i funa nuwe langafén inok giton i barakat i Tuluse mérigo dob beene.