Search form

Juan 9:32

32Tidéw féganay kélimbag bé duniyae ni énda sénay ségétéw géféadi-adi ségétéw langafén tidéw fanay kéumahén inok waléy gégito.