Search form

Juan 9:38

38Tidéw béno, ménbéréh i ni lagéy mano, “Kadnan, munuru Beem.” Atin fénéngadafén i Jesuse.