Search form

Juan 9:4

4Fatut rigoné tom i fégalbék i Tuluse séménugu Begén, lokut fuweh séna. Gégumah i kélungonone, bé béno éndaén i ségétéw gégalbék.