Search form

Juan 9:7

7Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Ay go dob kérigéwe féndawét Siloam, brab furauf go diyo.” (I atag i Siloame “sénugu”.) Mélaw ménagéw i langaféne ni brab rénigo noy férigowe de. Atin amun ménséfule, énggégitonén.