Search form

Juan 9:8

8Tidéw béno, i de dumo ro ségédét lawi brab de étéw énggégito de mongot limus, ménséfénginsa ro maro, “Aw békén ba beeney étéwe déménoyun mésar mongot limus?”