Search form

Lukas 1

1Teofilo,

Wénén i médoo séménulat fantag bé kéluhanay ménrigowe fantag bé Jesuse dob kérara geye. 2Sénulat roy tintuwe ségiléw bé kéuret i de ménuret de betom fantag bé Jesuse, sani de énggégito de tidéw féganay. 3Atin fiyon i begéne, toow gu féngganad i kéluhanay de ni ménrigo tidéw féganay. Mélaw fatutu so sémulat bé mékéntaye mangéy dob beeme bé urete fantag bé Jesuse. 4Rigoné kuy ni inok gétiga moy toowe bé ténoroe nén beem.

I kébéréh i télakiwe fantag bé Juan Bautistawe

5Brab i ni sulaté ku beem tafayén tidéw féganay bé Herod i méguléwe séna dob Judea. Bé béno, wén i ségétéwe lagéy féndawét Sakarias, ménamung dob ségéklasiwe fadi féndawét Abias. I Sakariase ni, wén i bawagén féndawét Elisabet. Tidéw so dob katufua Aarone ségétéw fadi. 6Atin i Sakariase brab Elisabete bawagén, métintu ro dob adafay Tuluse. Odoro ro brab tumané roy kéluhanay sugu i Tuluse. 7Endob énda i nga ro, non i Elisabete atir, brab do lukés ro nén.

8Amun énggégumah i gaiwe gémalbék i ni ségéklasi fadi féndawét Abias, ménamung soy Sakariase diyo dob lawi i Tuluse beroy de dumo no. 9Atin sénbunuto ro loo bé adat ruwe do fadi ké mémili ro ségétéw dumo ro mangéy témuwég dukah dob lawi i Tuluse. Atin Sakarias i ménfémilie. 10Amun tuwégé Sakariase nén i dukahe dob lawi i Tuluse, i kéluhanay de ménlimud do méngadaf déménasal ro dob liyuwe. 11Tidéw béno, i télakiwe tidéw dob Kadnane méntéfégito téménindég fingé dob kuwonoy ahayane féngadafan tuwégon bé dukahe. 12Amun énggito Sakariasey ni, toow fo ménggaif brab ménggilak. 13Endob i télakiwe ménbéréh mano, “Kago mégilak Sakarias. Enggélingooy Tulusey kédasal me. Mélaw i bawag me Elisabet géfégénga ségétéw nga lagéy. Atin fédawétém Juan. 14Atin waléy go méoror brab méoror soy de médoo étéw ké mumah. 15Non waléy moso gérotor dob adafay Tuluse brab énda minémén éntingayén arak mékéolon. Atin énda séna ménfégéngaén, i Rémogor i Tulusey mémanduone de. 16Atin sabaf bé kétoro i nga me, médooy de Judio gésénule brab munur bé Kadnane Tulus ro. 17Beeney géétahe bé Kadnane brab fémanduoy Rémogor i Tuluse brab iraya no barakat rémigo do mékégaif loo bé rénigo Eliase bé do gétah. Brab beeney émféséulite bé de ménsébanil do lukés bé de nga ro. Brab i de étéw énggésala, gésénule ro sabaf bé kétoro ne, brab méginugut ro dob Tuluse, brab waléy ro man métintu. Atin mélaw waléy médooy étéwe géingat ongot-ongot bé kégégumah i Kadnane,” bang i télakiwe ni.

18Tidéw béno, ménbéréh i Sakariase mano, “Endob ati kégétiga kuwe de ké toow i ni bénréhém? Non i begéne brab bawag guwe toow geyén fo lukés.”

19Séménumbul i télakiwe mano, “Begéney Gabriele, sugu-suguéy Tuluse démoyun dob adafa nuwe. Sénugu i Tuluse begén inok béréhé ku dob beemey ni fiyo uret. 20Atin béleewe waléy go émow. Enda gébéréh go taman énda métuman i ni bénréh gu, non énda munur go bé de bénréh gu beem, sani kébéréhe métuman dob gaiwe kétayay Tuluse métuman.”

21Bé béno, i de étéw dob liyuy lawi i Tuluse, ongot-ongoté roy Sakariase ké mésut, brab ménggaif ro de non ménrugay dob bukag i lawi i Tuluse. 22Amun ménsut, énda gésébéréhén bero. Atin énggétiga roy wén i méntéfégito de dob bukag i lawi i Tuluse, non séniniyasa no sa bero bé de kémérén, non émowén.

23Amun énggilidén i galbék Sakariase ni dob lawi i Tuluse, ménule. 24Enda mérugayén tidéw béno, i bawag ne Elisabet ménwaléy obor. Atin ménbati i Elisabete dob bukag i lawie, énda ménsut-sutén bé ménlimowe gétérésang kélungonon. 25Bang Elisabete, “Toow fo mégédaw i Tuluse begén, non géfégéngau. Rénigoy Tulusey ni inok éndaén kémalananu dob de étéw.”

I kébéréh i télakiwe fantag bé Jesuse

26Dob gééném ne gétérésang kélungonon bé kéobor Elisabete, sénugu i Tulusey télakiwe féndawét Gabriel mangéy dob sébaane ingéd dob Galilea féndawét Nasaret. 27Wén i nuwitén kébéréh fénsamfayén dob ségétéwe kénogon féndawét Maria. I Mariahe ténlaana nén fébawagén dob ségétéwe lagéy féndawét Jose. Beeney séfu i ségétéwe méntélata datu i de Judio féndawét Dabid. 28Ménggégumah i télakiwe dob Mariahe brab ménbéréh mano, “Oror go! I Kadnaney dumo muwe, brab niraya no beem dakél bantugan.”

29Toow fo ménbuku i Mariahe bé bénréh i télakiwe ni, brab fénggitungén ké ati atag i ni bénréhén. 30Atin ménbéréh man i télakiwe mano, “Kago mégilak, Maria. Been i niy dakéle bantugan niray i Tuluse beem. 31Waléy go obor, brab mégénga go ségétéw nga lagéy, atin fédawétém Jesus. 32Waléy mébantug lagéy brab i fédawét i de étéw de Nga i Toowe Gérotor Tulus. Féwaléyéy Kadnane Tulus datu ségiléw bé katufua nuwe Dabid. 33Waléy datu dob de étéw Israel taman sa taman. I kéféguléw ne énda métamano.”

34Atin ménbéréh i Mariahe dob télakiwe mano, “Endob kénogonu séna, énda i bawag gu, non énda séna ménsétifonu bé mawage begén. Ati kéfingé-fingé i ni mérigo?”

35Séménumbul i télakiwe mano, “I Rémogor i Tuluse mangéy dob beeme brab i barakat i Tuluse dob beeme. Been i niy funay mékétéfuwe nga fédawétén Nga i Tuluse. 36Fégitungém i Elisabete samungém. Bénréh i de étéw éndaén kun fakayén géfégénga, non toowén fo lukés. Endob fiyon fo ké loo bé nan, mén-énémén gétérésang kélungonon obor. 37Non gérigonoy Tulusey kéluhanay éntingayéne.”

38Atin bang Mariahe, “Begéney sugu-suguéy Tuluse. Mérigo dam i ni kéluhanan loo bé bénréh manan.” Tidéw béno, méntékédan i télakiwe.

Ténukaw Mariahey Elisabete

39Tidéw béno, i Mariahe ménagayas ménagéw ménangéy dob sébaane ingéd dob de tuduk dob de sakuf Juda. 40Ménangéy dob lawi Sakariase brab ténukawén i Elisabete. 41Amun i Elisabete énggélingoo noy béréh Mariahe sémégifa, i ngae dob ésur ne énggékédu, atin i Rémogor i Tuluse fénémanduo noy Elisabete. 42Amun toow fo méoror i Elisabete, méntanug i kébéréh ne mano, “Bé kéluhanay de libun, toow fo fénfiyoy Tuluse beem, brab toow so fo féfiyoné noy ngae oboré mo. 43Endob mégaifu non begéne soy fénfiyoy Tuluse, non i idéng i Kadna kuwe nangéyén ténukaw begén ségétéw gérifantad. 44Gétiga kuy de ni non amun énggélingoo kuy béréh me sémégifa, i ngae dob ésur guwe ni énggékédu bé kéoror ne. 45Féfiyonéy Kadnane damén beem non nunuro mo métuman i kébéréh ne.”

46Tidéw béno, ménbéréh i Mariahe mano, “Dayéwéy rémogor guwey Kadnane, 47brab toow fo méororu fantag bé Tuluse sani Mémukase begén. 48Non fénggétédémén begén ségétéw térifantad sugu-sugué no. Tidéw béleewe tabaréy de étéw begén fénggédawan. 49Non i barakatane Tulus rénigo noy mékégaife dob begéne. Mékétéfuy dawét ne. 50Tidéw féganay taman béleewe, toow fo mégédaw bé de étéw mégadatan de. 51Rénigo noy de mékégaif galbék bé barakat ne. I de étéw téfégérotor, bigodoyéy Tuluse bero inok énda mégulit i de tete bantak ro. 52Kédané noy de datu dob de gono ro, brab fégérotoré noy de étéw térifantad. 53I de méskinan fégédét dob Tuluse, fébésoré no bero bé de fiyo. Endob i de kawasa énda fégédétén dob Beene, énda i iray i Tuluse bero. 54-55Ténabanga no betom do étéwén do Judio, non gétédémo noy fasad ne dob katufua tome Abraham bé mégédaw de brab kéluhanay de séfuén taman sa taman,” bang Mariahe.

56Tidéw béno, ménbati i Mariahe dob ro Elisabete téléw gétérésang kélungonon, atin béno na ménule.

I kéumah Juan Bautistawe

57Atin amun énggumahén i gaiwe kéumahan i Elisabete, ménggénga ségétéw nga lagéy. 58I de dumo no ségédét brab do samungén, énggélingoo ro toow fo mégédaw i Tuluse de, atin mélaw kéluhana ro ménoror.

59Atin amun waléwén gétérésangan i ngae ni, ténuma roy adat i de Judio, mélaw ténuli ro. Atin sébéréh-béréh i de étéw bé fédawétén Sakarias, ségiléw bé dawét i boh ne. 60Endob ménbéréh i idéng ne mano, “Békén Sakarias i dawét ne. Fédawété tom Juan.”

61Tidéw béno, séménumbul ro maro, “Endob énda i dumo no bé nan dawét.” 62Tidéw béno, séniniyasa roy boh ne non énda gégélingoén. Fénénginsaa ro ké ati dawét i ngae kétaya no fédawét de.

63Atin ménongot i Sakariase sulatan brab sénulatén, “I dawét ne Juan.” Tidéw béno ménggaif i de étéw. 64Sonom béno, énggébéréh i Sakariase, atin méngganay démayéw bé Tuluse. 65I de dumo ro ségédét toow ro fo ménggaif. Brab i urete fantag bé ni ménrigo, ménlégéb dob kéluhanay de ingéd dob de tuduk sakuf i Judeawe. 66Atin i kéluhanay énggégélingoe bé ni uret fégitungé ro brab ménénginsa ro maro, “Ati keeyén i kéwaléyoy ni nga?” Non gétiga ro Kadnan i mémanduone de.

67Atin i boh ne Sakarias fénémanduoy Rémogor i Tuluse, mélaw ménuret bé kébéréh i Tuluse mano, 68“Dayéwé tom i Tuluse Kadna tom do Judio, non énggégumahén inok maun émfésagad bé de étéwén. 69Niraya no betom barakatan Mémukas tidéw dob de séfu i sugu-sugué nuwe Datu Dabid. 70Been i Mémukase bénréh i de sénarigo no muret bé de kébéréhén bé do gétah. 71Réménigo fasadén dob betome bé sugué no dob betomey Mémukase inok témaban tom bé de sébanil betom brab de mérarék betom. 72Bé késugu ne de, ténuma noy fasad ne mégédaw bé de katufua tom. Mélaw gétédémo noy fasad ne, 73ténlaa no bé katufua tome Abraham, 74bé fukasé no betom dob de sébanil betom inok rigoné tom i kétaya nuwe, énda i gilak tom. 75Atin fakay tom méngintulus bé toowe brab fiyowe dob adafa nuwe sénga fuweh taman méuyag tom.” 76Tidéw béno, bénréh Sakariase dob nga ne mano, “I beeme nga gu fédawétén go sarigon muret bé kébéréh i Toowe Fo Gérotor Tulus. Métah go bé Kadnane inok tafayé moy aguwo nuwe. 77Embéréh go dob de étéw bé méfukas ro bé kéfésagad i Tuluse bero. 78Non toow fo mégédaw i Tuluse betom. I kéfukas ne betom ségiléw bé réndaw i térésange dob sébangane. 79Non i kégédaw i Kadnane betom do étéw mégilak méléhu, ségiléw bé kéréndaw i térésange dob délémone, inok fémanduo no betom dob aguwone énda i bukuén de.” Been i bénréh Sakariase.

80Atin i ngae ni ménruk émbagér brab ménwaléy métintu. Atin amun dakélén, ménbati dob sébaane gonon énda i étéw de bati, taman bé gaiwe ménuret dob de étéw Judio.