Search form

Lukas 1:11

11Tidéw béno, i télakiwe tidéw dob Kadnane méntéfégito téménindég fingé dob kuwonoy ahayane féngadafan tuwégon bé dukahe.