Search form

Lukas 1:13

13Endob i télakiwe ménbéréh mano, “Kago mégilak Sakarias. Enggélingooy Tulusey kédasal me. Mélaw i bawag me Elisabet géfégénga ségétéw nga lagéy. Atin fédawétém Juan.