Search form

Lukas 1:22

22Amun ménsut, énda gésébéréhén bero. Atin énggétiga roy wén i méntéfégito de dob bukag i lawi i Tuluse, non séniniyasa no sa bero bé de kémérén, non émowén.