Search form

Lukas 1:24

24Enda mérugayén tidéw béno, i bawag ne Elisabet ménwaléy obor. Atin ménbati i Elisabete dob bukag i lawie, énda ménsut-sutén bé ménlimowe gétérésang kélungonon.