Search form

Lukas 1:25

25Bang Elisabete, “Toow fo mégédaw i Tuluse begén, non géfégéngau. Rénigoy Tulusey ni inok éndaén kémalananu dob de étéw.”