Search form

Lukas 1:26

I kébéréh i télakiwe fantag bé Jesuse

26Dob gééném ne gétérésang kélungonon bé kéobor Elisabete, sénugu i Tulusey télakiwe féndawét Gabriel mangéy dob sébaane ingéd dob Galilea féndawét Nasaret.