Search form

Lukas 1:27

27Wén i nuwitén kébéréh fénsamfayén dob ségétéwe kénogon féndawét Maria. I Mariahe ténlaana nén fébawagén dob ségétéwe lagéy féndawét Jose. Beeney séfu i ségétéwe méntélata datu i de Judio féndawét Dabid.