Search form

Lukas 1:34

34Atin ménbéréh i Mariahe dob télakiwe mano, “Endob kénogonu séna, énda i bawag gu, non énda séna ménsétifonu bé mawage begén. Ati kéfingé-fingé i ni mérigo?”