Search form

Lukas 1:38

38Atin bang Mariahe, “Begéney sugu-suguéy Tuluse. Mérigo dam i ni kéluhanan loo bé bénréh manan.” Tidéw béno, méntékédan i télakiwe.