Search form

Lukas 1:39

Ténukaw Mariahey Elisabete

39Tidéw béno, i Mariahe ménagayas ménagéw ménangéy dob sébaane ingéd dob de tuduk dob de sakuf Juda.