Search form

Lukas 1:41

41Amun i Elisabete énggélingoo noy béréh Mariahe sémégifa, i ngae dob ésur ne énggékédu, atin i Rémogor i Tuluse fénémanduo noy Elisabete.