Search form

Lukas 1:44

44Gétiga kuy de ni non amun énggélingoo kuy béréh me sémégifa, i ngae dob ésur guwe ni énggékédu bé kéoror ne.