Search form

Lukas 1:46

46Tidéw béno, ménbéréh i Mariahe mano, “Dayéwéy rémogor guwey Kadnane,