Search form

Lukas 1:5

I kébéréh i télakiwe fantag bé Juan Bautistawe

5Brab i ni sulaté ku beem tafayén tidéw féganay bé Herod i méguléwe séna dob Judea. Bé béno, wén i ségétéwe lagéy féndawét Sakarias, ménamung dob ségéklasiwe fadi féndawét Abias. I Sakariase ni, wén i bawagén féndawét Elisabet. Tidéw so dob katufua Aarone ségétéw fadi.