Search form

Lukas 1:51

51Rénigo noy de mékégaif galbék bé barakat ne. I de étéw téfégérotor, bigodoyéy Tuluse bero inok énda mégulit i de tete bantak ro.