Search form

Lukas 1:53

53I de méskinan fégédét dob Tuluse, fébésoré no bero bé de fiyo. Endob i de kawasa énda fégédétén dob Beene, énda i iray i Tuluse bero.