Search form

Lukas 1:54-55

54-55Ténabanga no betom do étéwén do Judio, non gétédémo noy fasad ne dob katufua tome Abraham bé mégédaw de brab kéluhanay de séfuén taman sa taman,” bang Mariahe.

56Tidéw béno, ménbati i Mariahe dob ro Elisabete téléw gétérésang kélungonon, atin béno na ménule.