Search form

Lukas 1:65

65I de dumo ro ségédét toow ro fo ménggaif. Brab i urete fantag bé ni ménrigo, ménlégéb dob kéluhanay de ingéd dob de tuduk sakuf i Judeawe.