Search form

Lukas 1:66

66Atin i kéluhanay énggégélingoe bé ni uret fégitungé ro brab ménénginsa ro maro, “Ati keeyén i kéwaléyoy ni nga?” Non gétiga ro Kadnan i mémanduone de.