Search form

Lukas 1:68

68“Dayéwé tom i Tuluse Kadna tom do Judio, non énggégumahén inok maun émfésagad bé de étéwén.