Search form

Lukas 1:69

69Niraya no betom barakatan Mémukas tidéw dob de séfu i sugu-sugué nuwe Datu Dabid.