Search form

Lukas 1:76

76Tidéw béno, bénréh Sakariase dob nga ne mano, “I beeme nga gu fédawétén go sarigon muret bé kébéréh i Toowe Fo Gérotor Tulus. Métah go bé Kadnane inok tafayé moy aguwo nuwe.