Search form

Lukas 1:8

8Amun énggégumah i gaiwe gémalbék i ni ségéklasi fadi féndawét Abias, ménamung soy Sakariase diyo dob lawi i Tuluse beroy de dumo no.